Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία-Εδρα-Σφραγίδα-Σκοπός

 

ΑΡΘΡΟ 1ο                     

 

Ιδρύεται  Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός, περιορισμένης ευθύνης που διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1667/5-12-1986 ΄΄Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις΄΄ με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΤΤΙΚΗΣ  » με έδρα την Αθήνα.

Ο Συνεταιρισμός έχει εμπορική ιδιότητα , έχει  σφραγίδα κυκλικού σχήματος και φέρει στο κέντρο του κύκλου ως παράσταση την κεφαλή του Ερμή του Πραξιτέλους. Κάτωθεν της παράστασης αναγράφεται το έτος ιδρύσεως 2003 και στην περιφέρεια του κύκλου την επωνυμία του Συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός

 

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι να προμηθεύεται μετρητοίς ή επί πιστώσει πάσης φύσεως κινητά ή ακίνητα αγαθά (τρόφιμα, είδη ενδύσεως, υποδήσεως, οικιακής χρήσης, κ.λ.π) και να τα διαθέτει στα μέλη του. Μέλημα του είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών του δια της εξασφαλίσεως και ικανοποίησης των αναγκών διαβίωσης καθώς και η αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν και χρήζουν λύσεως.

Ειδικότερα σκοπός του Συνεταιρισμού είναι να μεριμνά :

α) για την με οποιονδήποτε τρόπο και με τους πλέον συμφέροντες όρους για την παροχή υπηρεσιών από φυσικά  η νομικά πρόσωπα προς τους συνεταίρους με συμβάσεις έργου ή με αμοιβή μέσου του Συνεταιρισμού.

β) για την παροχή δανείων, εγγυήσεων, ασφαλειών η άλλων οικονομικών διευκολύνσεων στα μέλη του , η τη μεσολάβηση του σε τρίτους  για την εξασφάλιση των ανωτέρω με καλύτερους όρους.

γ) για την επαγγελματική , συνεταιριστική και πολιτιστική εκπαίδευση των μελών του.

δ) για την ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών των μελών του  και

ε) για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στέγασης των μελών.

Στις συνεδριάσεις του Συνεταιρισμού, δεν επιτρέπονται συζητήσεις πολιτικής φύσεως ούτε επιτρέπεται η ανάμιξη του Συνεταιρισμού στην πολιτική.

Η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

                                                       Περί  μελών

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Μέλη

 

 1.  Ως μέλος του Συνεταιρισμού μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε Αστυνομικός  που υπηρετεί στο Λεκανοπέδιο Αττικής  εφόσον πληροί τις αναφερόμενες στο άρθρο 4 προϋποθέσεις .
 2. Μέλη επίσης του Συνεταιρισμού, μπορούν να είναι και οι συνταξιοδοτούμενοι Αστυνομικοί  , η/ο σύζυγος ή τα τέκνα των εν ενεργεία ή συνταξιούχων αστυνομικών σε περίπτωση θανάτου των.

3.`Άτομα που είναι ήδη μέλη του Συνεταιρισμού και δεν πληρούν τις        απαιτούμενες  προς τούτο προϋποθέσεις  του παρόντος άρθρου, συνεχίζουν να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. Επίσης μέλη του Συνεταιρισμού που μετατίθενται εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής , δεν χάνουν την ιδιότητα του μέλους .

 

ΑΡΘΡΟ  4ο

Διαδικασία εγγραφής νέων μελών

 

 1. Για να γραφτεί κάποιος σαν μέλος του Συνεταιρισμού, απαιτείται να

υποβάλει γραπτή αίτηση εγγραφής του στο Διοικητικό Συμβούλιο – που αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση – και στην οποία να δηλώνει ότι:

α)   Έχει  ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του.

β) Αποδέχεται, χωρίς επιφύλαξη, το Καταστατικό και τον Κανονισμό του    Συνεταιρισμού καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Δεν ανήκει σε άλλον Συνεταιρισμό που να επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με τον Προμηθευτικό  και Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Αστυνομικών Αττικής και να έχει την ίδια έδρα .

δ) Δεν υπήρξε μέλος οιουδήποτε Συνεταιρισμού από τον οποίο να αποχώρησε χωρίς να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς αυτόν.

ε) Δεν διαγράφτηκε από άλλο Συνεταιρισμό για παράβαση του ‘άρθρου 15 του Ν. 1667/1986 ή καταδικάστηκε για κακούργημα ή πλημμέλημα σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24 του Ποινικού Νόμου.

στ) Επιβεβαιώνει την ακρίβεια των αναγραφόμενων στην αίτηση του και αναλαμβάνει την σχετική ευθύνη, βάσει των διατάξεων του Ν. 105/69.

 1. Επίσης, κάθε Συνέταιρος υποχρεούται να υποβάλει στον Συνεταιρισμό επίσημη έγγραφη βεβαίωση της Προϊσταμένης του Αρχής, βεβαιούσα την υπαλληλική του ιδιότητα στην ΕΛ.ΑΣ. και τις ακαθάριστες μηνιαίες του αποδοχές.
 2. Μη αποδεχόμενο το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού την αίτηση εγγραφής νέου μέλους, υποχρεούται να θέσει την αίτηση αυτή στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει αμετάκλητα. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. δεν περιλάβει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. , μπορεί ο αιτών να υποβάλει την αίτησή του αυτοπροσώπως ή μέσω κάποιου από τους συνεταίρους στην Γ.Σ. , η οποία οφείλει να την συζητήσει πριν από οποιοδήποτε άλλο θέμα, έστω και αν η Γ.Σ. είναι επαναληπτική.
 3. Η εγγραφή  των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητά του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες  λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξης τους σε όργανα, επιτρέπεται μετά την έγκριση της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών, που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήξη των εργασιών της στον ενδιαφερόμενο. Κατά την απόφαση επιτρέπεται προσφυγή στο Ειρηνοδικείο Αθήνας μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση της.  Το Ειρηνοδικείο δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση που ασκείται στο μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης και εκδικάζεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.
 5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11, παράγραφοι 4 και 6, ο συνέταιρος μπορεί να αποκλειστεί από το Συνεταιρισμό στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 5 ή αν, από παράβαση των υποχρεώσεών του, βλάπτονται τα συμφέροντά του Συνεταιρισμού. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους αποκλεισμού. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση τη σχετικής απόφασης, ο συνέταιρος μπορεί να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο Αθήνας. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα που δημοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία ασκήσεως της.
 6. Στο συνέταιρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από τον Συνεταιρισμό αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε το αργότερο τρεις μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός. Στο Δ.Σ. παρέχεται στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα παρακρατήσεως από την συνεταιριστική μερίδα του συνεταίρου χρεών και οφειλών προερχομένων από συναλλαγή ή εισφορά του με το Συνεταιρισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Διαγραφή συνεταίρου

 

Η διαγραφή παντός συνεταίρου πραγματοποιείται  με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου ύστερα από εξουσιοδότηση της Γ.Σ. στις περιπτώσεις που ο συνεταίρος:

α) ασκεί επιχείρηση όμοια με τον επιδιωκόμενο από τον Συνεταιρισμό σκοπό.

β) καθυστερεί τις προς τον Συνεταιρισμό οποιεσδήποτε οικονομικές του υποχρεώσεις μηδενός εξαιρουμένων και των ειδικών εισφορών.

γ) απώλεσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εγγραφή του.

δ) καταδικάστηκε για κακούργημα ή πλημμέλημα σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24 του Ποινικού Νόμου ή το άρθρο 15 του Ν. 1667/86.

ε) εμφανώς αντιστρατεύεται ή προσκαλούμενος δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. κυρίως δε προς εκείνες που έχουν άμεση σχέση προς το σκοπό της ίδρυσης και λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

στ) δεν προσέρχεται, αδικαιολόγητα, σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις της  Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αποχώρηση Μελών

 

Ο συνέταιρος μπορεί να αποχωρήσει από το Συνεταιρισμό, μετά από τρία χρόνια από της εγγραφής του, με γραπτή αίτηση που υποβάλλεται στο Δ.Σ. τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, οι παραιτούμενοι συνέταιροι δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή της μερίδας τους κατά τα οριζόμενα, στο άρθρο 4 παρ. 7 του παρόντος Καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Περί συνεταιριστικής μερίδας

 

 1. Κάθε συνέταιρος εγγράφεται για μία συνεταιριστική μερίδα.
 2. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.
 3. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους:

α) η συνεταιριστική μερίδα και

β) τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοση τους στο συνεταιρισμό για πώληση ή διάθεση στην αγορά αυτούσια ή μετά από την μεταποίηση ή επεξεργασία.

 1. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του συνεταιρισμού ως τρίτους:

α) χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και

β) απαιτήσεων για παροχές σε είδος του συνεταιρισμού προς τα μέλη του.

 1. Ο συνέταιρος που πέθανε διαγράφεται στο τέλος της χρήσης. Έως τότε οι κληρονόμοι του υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, τους αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που είχε εισφέρει ο κληρονομούμενος υπολογιζόμενης της αξίας της σε πραγματικούς όρους. Σε περίπτωση ανηλίκων ή περισσοτέρων του ενός κληρονόμων, το δικαίωμα της ψήφου μπορεί να ασκηθεί με αντιπρόσωπο συνεταίρο που θα οριστεί είτε από τον επίτροπο του ανηλίκου είτε από τους κληρονόμους, με έγγραφη δήλωση που θα κατατεθεί πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
 2. Ο συνέταιρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο. Ο συνέταιρος έχει δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού και να παίρνει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιώνΟ συνέταιρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη της  χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2.
 3. Κάθε νέος συνέταιρος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. , η εισφορά αυτή μπορεί να είναι μικρότερη με απόφαση του Δ.Σ.  Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.

Οι συνέταιροι υποχρεούνται να καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού. Το ποσό αυτό καταβάλλεται όταν το αποθεματικό είναι ανεπαρκές για την κάλυψη ζημιών και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο συνέταιρος έχει υποχρέωση να συμμετέχει και να συνεργάζεται στην λειτουργία του Συνεταιρισμού και να μην προβαίνει σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

 1. Ο συνέταιρος ευθύνεται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας.

Η ευθύνη του συνεταίρου υφίσταται και για τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνει μέλος και δεν περιλαμβάνει τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδο του. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του συνεταίρου ή από την περίπτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`

Κεφάλαια και Οικονομική διαχείριση

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Κεφάλαια του Συνεταιρισμού

 

1. Τα κεφάλαια του Συνεταιρισμού απαρτίζονται από το μετοχικό, το αποθεματικό και το ειδικό αποθεματικό. Το μετοχικό, αποτελείται από τις συνεταιριστικές μερίδες, και τις συνδρομές. Το αποθεματικό, απ` τα καθαρά κέρδη, απ΄ τα δικαιώματα εγγραφής, από έσοδα που περιέχονται στο Συνεταιρισμό από χαριστική αιτία, το ειδικό αποθεματικό της ειδικής προσφοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσοδο μη περιλαμβανόμενη στην παράγραφο αυτή.

Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να σχηματιστεί     ειδικό ή έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο για συγκεκριμένους σκοπούς από καθαρά κέρδη, εισφορές-συνδρομές, ειδικές εκδηλώσεις, χαριστικές αιτίες, και από άλλα έσοδα που θα αποφασίσει η ανωτέρω Γ.Σ.

2.  Η συνεταιριστική μερίδα καθορίστηκε σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ   το δε δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται σε ένα (1) ΕΥΡΩ είναι μάλιστα δυνατή η αύξηση των ανώτερων ποσών με απόφαση της Γ.Σ., η οποία θα καθορίσει και τον τρόπο πληρωμής.

 1. Ο Συνεταιρισμός μπορεί να συνάπτει δάνεια για την ασφάλεια των οποίων το Δ.Σ. μπορεί να παρέχει ενέχυρο τα ανήκοντα στο Συνεταιρισμό εμπορεύματα, χρεόγραφα και λοιπά περιουσιακά του στοιχεία κατόπιν εγκρίσεως της Γ.Σ.
 2. Η συνδρομή των μελών καθορίζεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, είναι δε δυνατό να παρακρατηθεί από το μισθό του μέλους κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Διασφάλιση περιουσίας

 1. Τα έσοδα από κάθε πηγή του Συνεταιρισμού, κατατίθενται σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Αθήνας ή σε κατάστημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
 2. Για την αντιμετώπιση τρεχουσών δαπανών ο Ταμίας κρατεί σε μετρητά ποσό μέχρι τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ  μεταβαλλόμενου με απόφαση του Δ.Σ. Το ποσό αυτό, μπορεί να προσαυξάνεται, διαρκούσης της διαχειριστικής χρήσης, μέχρι εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ  χωρίς να τις υπερβεί.
 3. Η ανάληψη των κατατιθεμένων εσόδων του Συνεταιρισμού ενεργείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Οικονομική διαχείριση

Με την λήξη του οικονομικού έτους συντάσσεται ο λογ/σμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο ετήσιος τακτικός προϋπολογισμός, ο απολογισμός και ο ισολογισμός του λήξαντος οικονομικού έτους και υποβάλλονται μέχρι και της 28ης Φεβρουαρίου με όλα τα δικαιολογητικά στο Δ.Σ. για έγκριση. Αν κατά το τέλος του έτους παρουσιαστεί ζημιά που δεν μπορεί να καλυφθεί από την έκτακτη εισφορά, τότε η Γ.Σ. θα το καλύψει κατά πρώτον από τα αποθεματικά και αν δεν επαρκεί, από το κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`

Όργανα του Συνεταιρισμού

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση όπως ορίζει ο νόμος. Αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού που αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για τα απόντα ή διαφωνούντα μέλη. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Η Γ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες της στο Δ.Σ. κατά την κρίση της, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του Συνεταιρισμού και να εξυπηρετηθούν γενικότερα τα συμφέροντα των συνεταίρων.
 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε τέσσερις μήνες από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση στο χρονικό αυτό διάστημα, πρέπει να έχει αντιμετωπίσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να έχει λάβει τις αποφάσεις της υπολογιζόμενων και των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων.
 3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε την συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβουλίου ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του Συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερο από τρία μέλη. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με προσωπικές επιστολές ή με άλλο πρόσφορο μέσο, που αποφασίζει το Δ.Σ.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δε συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε μέρες από την υποβολή της αίτησης του εποπτικού Συμβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάσει το Ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δε συντρέχει λόγος. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, ακόμα και στην περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά  τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά μέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφ’ όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά μέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερος των επτά, οπότε υποχρεωτικά πραγματοποιείται η Συνέλευση.

4.  Για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων , τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, την διάλυση, την αναβίωση, την συγχώνευση του Συνεταιρισμού ή την μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την ανάκληση και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου και των κατά το άρθρο 12 του Ν. 1667/86 αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ΄αυτή  τα μισά τουλάχιστον μέλη .Η αυτή απαρτία ισχύει  και σε περιπτώσεις επαναληπτικής ψηφοφορίας  για λήψη αποφάσεων αυτής της παραγράφου.

5.  Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο  Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. `Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παραβρίσκεται κανένας, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από την Συνέλευση. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον ίδιο. Στη Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος της συνεταιριστικής οργάνωσης ανώτερο βαθμού. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για τα θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό των μελών. Για αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

6.  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. Στα θέματα του άρθρου 11 παρ. 4 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.

7.  Η εκλογή των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων και μεμονωμένες υποψηφιότητες και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει υποψηφίους, οι οποίοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά.

Κάθε μέλος του συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψήφιους του  συνδυασμού της προτιμήσεως του επιθυμεί , μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του εκλεγμένου οργάνου , με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου .

Ψηφοδέλτια , που δεν έχουν σταυρό προτιμήσεως η έχουν σταυρούς περισσότερους από τον αριθμό των συμβούλων που θα εκλεγούν , είναι έγκυρα και λογίζονται υπέρ του συνδυασμού ,χωρίς  να λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτιμησεως.Οι έδρες του Δ.Σ. κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών  ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη . Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των  εδρών του διοικητικού συμβουλίου . Το πηλίκιο της διαίρεσης και σε περίπτωση ύπαρξης κλάσματος , ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός , αποτελεί το εκλογικό μέτρο .Αν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας , ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός . Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται μόνο εάν λάβει αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων ίσο τουλάχιστον με το εκλογικό μέτρο . Οι έδρες που μένουν αδιάθετες κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους , που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα και συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου κατά τη σειρά του αριθμού των υπολοίπων . Οι έδρες , που μένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου , κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων . Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση . Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τους περισσοτέρους σταυρούς προτιμήσεως . Οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί κατά τη σειρά του αριθμού σταυρών προτιμήσεως που πήραν .Σε κάθε περίπτωση ο συνδυασμός που λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία πλειοψηφεί και στο Δ.Σ.

8.  Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο αν εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος που δεν συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας μήνας από τότε που λήφθηκε η απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

 

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του συνεταιρισμού.
 2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως:
 • Η τροποποίηση του καταστατικού
 • Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.
 • Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού.
 • Η συμμετοχή σε εταιρεία και η αποχώρηση από αυτή.
 • Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς τους, ιδίως της συγκέντρωσης και της από κοινού πώλησης των προϊόντων τους.
 • Η έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης του τακτικού προϋπολογισμού και του απολογισμού.
 • Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
 • Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
 • Η απόφαση για τον σχηματισμό ειδικών και εκτάκτων αποθεματικών.
 • Η έγκριση για την σύναψη δανείων από το Δ.Σ.
 • Η αύξηση της συνεταιριστικής μερίδας
 • Η επιβολή συνδρομών, ο καθορισμός του ύψους αυτών, ο τρόπος είσπραξης τους κ.λ.π.

3.  Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του εδ. Ε` της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Η Διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκείται από το Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από επτά μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Αν στο Συνεταιρισμό εργάζονται περισσότερα από είκοσι μη μέλη του Συνεταιρισμού, το ένα τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τους εργαζόμενους αυτούς. Το μέλος αυτό χάνει τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο όταν πάψει να εργάζεται στο Συνεταιρισμό. Με πρόσκλησή του συμβούλου που πλειοψήφησε το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο το Γ. Γραμματέα και τον Ταμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώρηση στο αρμόδιο μητρώο Συνεταιρισμών. Η διάρκεια την θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 2έτης και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το πολύ για 6 μήνες.
 2. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό στις δικαστικές και εξώδικους σχέσεις και αναλαμβάνει υποχρεώσεις για τις δικαιοπραξίες  που έχουν συναφθεί από τους εκπροσώπους του. Κάθε πράξη ή δήλωση της Διοίκησης και κάθε έγγραφο πρέπει να φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Γ.Γραμματέα. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει τη διεξαγωγή ορισμένων εργασιών στα μέλη του Συνεταιρισμού ή άλλα πρόσωπα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του αντιπροσωπεύει το Συνεταιρισμό ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής. Το εκλεγέν Δ.Σ. αναλαμβάνει την Διοίκηση του Συνεταιρισμού μέσα σε δεκαπέντε μέρες από της εκλογής και εφόσον δεν έχει προσβληθεί το κύρος της εκλογής μέσα στις 15 αυτές μέρες.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος, ή το ζητήσει το ένα τρίτο των μελών αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) μέλη. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μέλους δεν  επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει το δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη, στο Διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του Συνεταιρισμού. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά την διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού.
 6. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ`εξαίρεση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με τον χρόνο απασχόλησής τους. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 7. Για κάθε συνεδρίαση, οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραιτήτως τα θέματα που θα συζητηθούν και να κοινοποιούνται στα μέλη μία μέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.
 8. Σε περίπτωση αποχώρησης τακτικού μέλους του Δ.Σ. πριν από την λήξη της θητείας του, το Δ.Σ. με εισήγηση του Προέδρου καλεί το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος να καταλάβει την θέση. Η επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Δ.Σ. θεωρείται σαν παραίτηση και αποχώρηση από το Δ.Σ. οπότε εφαρμόζονται  οι παραπάνω διατάξεις σχετικά με την αντικατάστασή του.
 9. Το Δ.Σ. οργανώνει τη λογιστική Υπηρεσία και καθορίζει τον τρόπο είσπραξης, αποθήκευσης και διανομών με προσωπικό που προσλαμβάνεται είτε από τους συνεταίρους είτε από ιδιώτες.
 10. Το Δ.Σ. μπορεί να καλεί σε κοινή συνεδρίαση το Ε.Σ. όταν κρίνει τούτο απαραίτητο.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. υπάγονται:

 • Η εγγραφή συνεταίρου και η εν συνεχεία παραπομπή της στη Γ.Σ. για έγκριση.
 • Η υπογραφή συμβάσεων με τους προμηθευτές.
 • Η τήρηση των προβλεπόμενων από την φορολογική νομοθεσία βιβλίων καθώς και των αναφερομένων στο άρθρο 17 του παρόντος.
 • Η έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, του τακτικού προϋπολογισμού, του λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεων και του απολογισμού.
 • Η σύναψη δανείων και η ενεχυρίαση των περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισμού για την ασφάλισή τους.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δ.Σ. , εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισμού και την δράση του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση. Υπογράφει κάθε έγγραφο και πράξη του Συνεταιρισμού, μαζί με τον Γ. Γραμματέα. Εκδίδει επίσης μαζί με τον Γ.Γ. κάθε εντολή προς τον Ταμία για πληρωμή ή είσπραξη. Επιβλέπει και ελέγχει δια μονογραφήσεως τουλάχιστον κατά μήνα την τακτική τήρηση των προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων, τις τακτικές εισπράξεις, τα ευρισκόμενα στο Ταμείο χρήματα. Τον Πρόεδρο απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος του Συνεταιρισμού.
 2. Ο  Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. που συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, συντάσσει την αλληλογραφία και όλα τα έγγραφα του Συνεταιρισμού καθώς και τα εντάλματα πληρωμών. Έχει την Διεύθυνση των Γραφείων του Συνεταιρισμού και του Αρχείου. Προΐσταται του βοηθητικού προσωπικού του Συνεταιρισμού και ρυθμίζει της εργασίες του. Σε περίπτωση απουσίας του Γραμματέα , τον αναπληροί ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.
 3. Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των διαφόρων οφειλών των μελών του Συνεταιρισμού προς αυτόν, καθώς και των διαφόρων οφειλών προς τον Συνεταιρισμό. Εκτελεί με απόδειξη κάθε πληρωμή βάση εντάλματος υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο και του Γ.Γ. Τα χρήματα που βρίσκονται στα χέρια του όταν υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ΕΥΡΩ υποχρεούται να καταθέσει στο όνομά του Συνεταιρισμού σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Ο Ταμίας εξοφλεί τις τακτικές δαπάνες, όπως αυτές καθορίζονται από το Δ.Σ., με επιταγή εκδιδόμενη από αυτόν, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Ο Ταμίας συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό, τον λογ/σμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον απολογισμό, τους οποίους υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από αυτό στην πρώτη του συνεδρίαση.
ΑΡΘΡΟ 16ο

Εποπτικό Συμβούλιο – Αρμοδιότητες

 1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία  μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με διετή θητεία. Κατ` αυτήν εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη εκ των οποίων κατά σειρά πλειοψηφίας και σε περίπτωση ισοψηφίας δια κληρώσεως, λαμβάνονται τα εισερχόμενα στο Ε.Σ. μέλη σε αντικατάσταση άλλων μελών που παραιτήθηκαν ή πέθαναν ή αποχώρησαν λόγω διαγραφής ή αδικαιολόγητης αποχής από δύο (2) συνεδριάσεις του Ε.Σ. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού.  Μείωση για οποιοδήποτε λόγο του αριθμού των μελών κάτω των είκοσι πέντε δεν θίγει την σύνθεση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου μέχρι την λήξη της θητείας του.
 2. Τα μέλη του Ε.Σ. κατά την πρώτη του συνεδρίαση με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε εκλέγουν μεταξύ τους του Πρόεδρο του Ε.Σ.  Το Ε.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη καλούμενο για των σκοπό αυτό είτε από τον Πρόεδρο, είτε από δυο μέλη του.
 3. Το Ε.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, παρισταμένων δύο τουλάχιστον μελών του, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία και σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτού, συντάσσει πρακτικά συνεδριάσεων, ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης . Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Για την διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Το Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς την διαχείριση, υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα.
 4. Το Ε.Σ. δικαιούται να συγκαλέσει οποτεδήποτε  το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού σε συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή την προεδρία αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Ε.Σ.
 5. Η επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου θεωρείται σαν παραίτηση και αποχώρηση οπότε αντικαθιστάται άμεσα από τον πρώτο  επιλαχόντα-ούσα.

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε`

Τήρηση βιβλίων – Διαχειριστική χρήση

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

Τήρηση βιβλίων

 

 1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον:
 • Βιβλίο μητρώου των μελών στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας η μερίδα τους  και η αξία της καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.
 • Βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.
 • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου
 • Βιβλίο πρακτικών κοινών συνεδριάσεων Δ.Σ. και Ε.Σ.
 • Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Πέραν των ανωτέρω βιβλίων το Δ.Σ. μπορεί να τηρεί οποιαδήποτε βιβλία θεωρεί αναγκαία για την καλή λειτουργία του Συνεταιρισμού.

 1. Τα υπό στοιχεία α΄ έως  δ΄ βιβλία θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο 

Διαχειριστική Χρήση

 

 1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται και η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα ημέρες πριν από την ημέρα συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση σε εφημερίδα των Αθηνών.
 2. Τα καθαρά κέρδη του Συνεταιρισμού διατίθονται για το σχηματισμό τακτικού, εκτάκτων ή ειδικών αποθεματικών και για τη διανομή εις τους συνέταιρους ή χρησιμοποιείται για την κάλυψη αναγκών ιδιωτικής ασφάλισης. Για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παρακρατείται τουλάχιστον το 1/10 των καθαρών κερδών της χρήσης. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού έχει εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει για το σχηματισμό ειδικών και εκτάκτων αποθεματικών. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των αποθεματικών διανέμεται εις τους συνεταίρους ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή τους στις συναλλαγές του Συνεταιρισμού. Στα καθαρά κέρδη συνυπολογίζονται τα επιστρεφόμενα ποσά, εκπτώσεις ή άλλες μορφές παροχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Διάλυση συνεταιρισμού – Αναβίωση

 

Άρθρο 19ο

Διάλυση συνεταιρισμού – Αναβίωση

 

Ο Συνεταιρισμός διαλύεται :

 1. Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα μελών.
 2. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
 3. Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

Η διάλυση καταχωρείται στο μητρώο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση.

Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του Εμπορικού Νόμου. Την εκκαθάριση διενεργεί το Εποπτικό Συμβούλιο ή οι ειδικοί εκκαθαριστές οριζόμενοι από αυτό.

Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του, εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στους συνεταίρους εξίσου.

Αν ο συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω της πτωχεύσεως του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση του με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που καταχωρείται στο μητρώο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού για λόγο που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό στοιχείο α΄ περίπτωση, η αναβίωση είναι δυνατή, εάν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών και ακολουθεί μέσα σε ένα μήνα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει για την αναβίωση του συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί.

Η αναβίωση αποκλείεται όταν αρχίσει η διανομή υπόλοιπου στους συνεταίρους.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Έκτακτη εισφορά – πτώχευση

 1. Αν ο συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή εάν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την απαρτία του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού και την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού. Πίνακας για έκτακτες εισφορές υποβάλλεται αμέσως από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Ειρηνοδικείο και κηρύσσεται από αυτό εκτελεστός.

2.  Ο συνεταιρισμός κηρύσσεται σε πτώχευση στις περιπτώσεις του πρώτου     εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου :

α) Με αίτηση οιουδήποτε δανειστή, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλεί τη   Γενική Συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς.

β) Με αίτηση του συνεταιρισμού η οιουδήποτε δανειστή, εάν η επιβολή έκτακτης εισφοράς αποτύχει. Αρμόδιο δικαστήριο για την πτώχευση είναι το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Πειθαρχικές κυρώσεις

ΑΡΘΡΟ 21ο

Προβλεπόμενες ποινές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

 1. Τιμωρούνται με φυλάκιση έως ένα έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εάν α) Εν γνώσει παρέχουν στη Γενική Συνέλευση ή σε εκείνον που διενεργεί το διαχειριστικό έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνούνται ή αποκρύπτουν αληθή στοιχεία – γεγονότα ή περιστατικά που αφορούν την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού, β) Εν γνώσει τους προβαίνουν σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία του συνεταιρισμού, γ) Αρνούνται να παραδώσουν ή αποκρύπτουν από εκείνον που διενεργεί διαχειριστικό έλεγχο στα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζουν με οποιαδήποτε τρόπο τη διενέργειά τους.
 2. Με φυλάκιση έως ένα έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρούνται τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ή εκείνου που διενεργεί το διαχειριστικό έλεγχο εάν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρέχουν εν γνώσει τους ψευδή στοιχεία ή αρνούνται ή αποκρύπτουν αληθή στοιχεία – γεγονότα ή περιστατικά που αφορούν τη διαχείριση ή την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού και περιήλθαν εν γνώσει τους από την εποπτεία ή τον έλεγχο που έκαναν.
 3. Τιμωρούνται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης ή της Γενικής Συνέλευσης των μελών των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, χρησιμοποιώντας σωματική βία ή απειλή σωματικής βίας ή άλλης πράξης ή παραλείψεως.
 4. Τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή όποιος α) ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή εποπτείας ή ελέγχου μετά τη λήξη της θητείας του, β) ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή δίνει πολλαπλή ψήφο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος εκλογής ή νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμα εκλογής για την ανάδειξη του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Μεταβατικές πράξεις

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

 

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1667/1986 και συμπληρωματικά  του νόμου οι διατάξεις του Εμπορικού και Αστικού Δικαίου .Ο Συνεταιρισμός δύναται να συμμετέχει σε Ενώσεις Συνεταιρισμών που σκοπό έχουν το συντονισμό και την προώθηση των δραστηριοτήτων τους ως και στην αντίστοιχη Ομοσπονδία και Συνομοσπονδία .Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς με τους οποίους θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του Σωματείου και θέματα εσωτερικής λειτουργίας. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα και αφού ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται για έγκριση , την ίδια ημέρα εξέλεξαν προσωρινή Διοικητική Επιτροπή, η οποία εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκριση του.

Η προσωρινή Διοικητική Επιτροπή που θα μεριμνήσει για την έγκριση του παρόντος καταστατικού και τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης και τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποτελείται από τους :

 1. Καραδήμα Νικόλαο του Χρήστου, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Επαμεινώνδα αρ. 2.
 2. Καραγιαννόπουλου Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Σκοπέλου αρ. 66-70.
 3. Καραγιαννόπουλου Στυλιανού του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Δοϊράνης αρ. 33.
 4. Κόκκαλη Νικολάου του Χρήστου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη αρ. 51.
 5. Μαγουλάς Αθανάσιος του Νικολάου, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 34.
 6. Σπηλιόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, κατοίκου Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Αιγίου αρ. 6.
 7. Σπυράκος Αθανάσιος του Μενελάου, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Δίκης αρ. 22.
 8. Παλάντζα Αθανάσιου του Παναγιώτη, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Εσπερίδων αρ. 75-81.
 9. Ψαλλίδα Γεώργιου του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, οδός Φλαγγίνα αρ.6.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

 

Το κείμενο του παρόντος καταστατικού ανεγνώσθη, βεβαιώθη, ενεκρίθη και υπογράφεται ως έπεται από τα κάτωθι μέλη.

Διαδώστε το...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter